STATUT
ROZDZIAŁ I

 

Nazwa i siedzibą stowarzyszenia, teren działalności i charakter prawny$1

Stowarzyszenie nosi nazwę: OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE

HODOWCÓW MAŁEJ EGZOTYKI ,,GOULDA" W ZABRZU


$2

Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą miasto Zabrze


$3
Stowarzyszenie jest zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.


$4
Stowarzyszenie używa  pieczęci, emblematów oraz logo stowarzyszenia.


$5
Stowarzyszenie  opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.


$6
,,Goulda" może przyjmować, darowizny zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania:$7
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby interesujące się hodowlą ptaków małej  egzotyki.


$8
Celem Stowarzyszenia jest upowszechnienie hodowli ptaków małej egzotyki wśród szerokich rzesz społeczeństwa jako niezmiernie interesujące hobby.


ROZDZIAŁ III

Zadania Stowarzyszenia:
  


$9
a) Propagować tezę, że dzięki obcowaniu z ptakami stajemy się wrażliwsi na otaczającą nas przyrodę i mamy możliwość zapoznawać się z tajnikami biologii.
b) Czuwanie nad racjonalną hodowlą i udzielanie porad fachowych.
c) zaopatrywanie członków Stowarzyszenia w obrączki rodowe.
d) Czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego wśród członków Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ IV

Fundusze związku stanowią:$10
a) Składki członkowskie.
b)Dotacje.
c) Darowizny.


$ 11
Wysokość rocznej składki członkowskiej, którą członek winien uiścić do końca miesiąca listopada roku poprzedniego ustala zebranie Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ V

Członkowie ich prawa i obowiązki
Członkowie Dzielą się na:


$ 12
a) Członków zwyczajnych.
b) Członków  młodzieżowych.
c) Członków  honorowych.
d) Członków wspierających.


$13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia  może być pełnoletni obywatwl jeżeli:
a) Wniesie pisemną deklarację do zarządu Stowarzyszenia.
b) Zostanie przyjęty przez zarząd Stowarzyszenia.
c) Uiści wpisowe i składkę członkowską.
d) Hoduje ptaki egzotyczne.
e) Zapoznał się ze statutem Stowarzyszenia.


$14

Członkiem młodzieżowym Stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia jezeli
wypełni warunki wymienione w $ 2 a ponadto przedłoży Zarządowi Stowarzyszenia
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów i osoba ta może być zwolniona z opłaty
składki członkowskiej albo opłacić tyko jej część.


$ 15
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub innego kraju,
jak również osoba prawna. Tytuł nadaje walne zebranie Stowarzyszenia osobom, które
nie będąc członkami wykazywałyby zainteresowanie działalnością stowarzyszenia i
swoją pomocą przyczyniły się do rozwoju Stowarzyszenia. Członek honorowy nie ma
prawa wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.


$16
Członkiem wspierającym może być obywatel lub osoba prawna która uznaje
cele Stowarzyszenia i przez swoje świadczenie wpływa na jego rozwój.
Członek
wspierający nie bierze udziału w wyborach i nie może być również wybieranym
do Władz Stowarzyszenia.


$17
Członkowie  zwyczajni mają prawo :
a) Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia
 b) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
c) Korzystać z pomocy dotyczącej hodowli ptaków  małej egzotyki
d) Poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia jego władz a także wysuwać
postulaty i wnioski wobec władz stowarzyszenia.


$ 18
Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
a) Branie czynnego udziału w zebraniach i pracach społecznych na rzecz
Stowarzyszenia, stosować się do postanowień statutu, regulaminów, uchwał i
decyzji Stowarzyszenia.
b) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia, być koleżńskim i uczciwym wobec swoich
kolegów.
c) Regularnie opłaca wszystkie świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.
cl) Chronić własność Stowarzyszenia jako wspólne dobro członków.


$19
Członkostwo zwyczajne wygasa przez:
a) Dobrowolne wystąpienie i zgłoszenie na piśmie przy równoczesnym
uregulowaniu wszystkich należności na rzecz Stowarzyszenia.
b) Skreślenie przez Zarząd Stowarzyszenia na skutek nie opłacenia w terminie
rocznej składki członkowskiej.
c)Skreślenie z ewidencji członków na podstawie orzeczenia Sądu
Koleżeńskiego Stowarzyszenia.


$20
Członkostwo honorowe wygasa przez:
a) Dobrowolne zrzeczenie się tytułu członka honorowego.
b) Pozbawienie tej godności  przez  Zarząd Stowarzyszenia.


$ 21
Członek wspierający jest obowiązany regularnie wywiązywać się z
deklarowanych świadczeń i przestrzegać uchwały Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ- VI

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia


$22
Władzami i organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
b) Zarząd Stowarzyszenia
c) Komisja Rewizyjna.
d) Sąd Koleżeński


$23
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Walne Zebranie może  być zwyczajne i nadzwyczajne.


$24

Walne zebranie Zwyczajne odbywa się corocznie w terminie do 15 lutego
Walne Zebranie nadzwyczajne może się odbyć na żądanie:
a) Władz nadrzędnych.
b) Zarządu Stowarzyszenia.
c) Połowy członków Stowarzyszenia.
d) Komisji Rewizyjnej.